欢迎进入一览文化! [登录] [注册]
书名
作者
图书类别 主题专区
【书名】阳铁口直断职场速查
【作者】卜阳
【ISBN】978-986-5916-03-9
【出版社】凯信企管
【版权情况】未转让版权
【商品信息】 页码:408   开本:24开  
【所属类别】 命理秘数  易经奥义
【所属系列】
【出版日期】 2012-10-3
书本介绍

职场诸事难以决断吗?本书轻松翻查、随时随地卜卦不求人!fox2zYR}4~ ;I|ch
只要1分钟,让神准到吓死人的易经,立刻改变你的职场命运!
\lQz}?nw0FN4?E4rR5y0.CfED+%\{F

=~0t0!2L3 T|.r|

常言道:人生一定要过的好,但千金难买早知道。卜卦能让你的人生避免掉发生一些不必要的挫折跟时间的浪费,预知未来,自己选择对的命运,那就是好命了。bA!GZeW2wZx)X
成功的事业绝非偶然,更不是学习而来,是掌握在自己手中!*THOe,!OW: S`wc
易经卜卦让你厘清思绪,无需为犯小人所烦恼。k@K[%cnww[ZV *CQO
易经卜卦教你洞悉人心,化繁为简的最佳选择。4_ft9 /u3$'|=!
古今中外,职场上恩怨情仇谁能安然度过?人家说:职场如战场!当你在职场上遇到各种迟疑不决的问题,只要一分钟,立即帮为你脱困解惑,做出最正确的抉择,让你职场上名利双收。34p4xA 3@A VV()^
★卜阳老师的神准断卦!r#d]ZJ1/i-sQ[.\s
陈妍希错过时机要等到一百年才会爆红!?OMzW 28z/5fg'6R{n
那时是民国九十五年,柴智屏带陈妍希来给我看,我说:「柴,赶快让她演,不然时间过了可能要等一段时间,要等民国九十九年或一百年了!」(3sw:(=wzK~Og
结果陈妍希当时隔年才演戏,时间点过了,白白浪费好几年,果然,直到一百年才爆红!后来,柴智屏打电话给我:「卜阳,我们的电影要大卖了!」真的啊?看了节目才知道陈妍希跟九把刀一夕成名了!$Ih#=Gzi9@K ^B
★本书适合职场菜鸟的你/妳:N~[iPz2~xE)8 k=
还在为业绩压力、工作还没上手而感到苦恼吗?Lwb|Fxh^)ZE]dInu
职场上同事之间的关系让你/妳感到无助吗?Np1e.1c=B&-?F
天生的职场特质是什么?2Z?/[[hOJA:p?{lV:%7?
哪些性质的工作最容易展现你/妳的优势?CU[O=O Xd?`;*'
拥有以上困扰,或更多职场烦恼的你/妳不要再错过了!随占随卦,卜阳老师让你在职场上闯出自己的一片天! !HG=u)vM&9mAi1
★本书适合职场老鸟的你/妳:;DL7Cs6{fk{Ao
长期处在有害健康的环境中工作,职业病造成伤害,该怎么办?yBP"=_itkw] _QD)u
到底该勇于开拓新的机会,还是按兵不动、蓄势待发?v=(`!x=Jmvg ~dX(i
经济不景气充满动荡的年代,压力大、挫折感深,职场会有转机吗?i a0Y5R?'y8H/(C
厌倦朝九晚五的生活,想创业投资,能成功吗?$l+f" $SqUOu=Vt)V"
想知道未来能过五关、斩六将,顺利突破困难,事业运扶摇直上吗?随占随卜,抢救你/妳的职场人生!6U?-[c_ zlZ0Rw#
职场上,不需要再自我否定、怀疑、自怨自艾。让易经占卜三百八十四卦,一困惑一解答,指引你/妳职场方向!+fVU@?4=&wid_I~
★卜阳大师说:r)cQS=YUaTsvA@0$
其实有些人找大师算命似准非准,是因为大多数的人都把心里面那个最深层的祕密藏起来了,所以问问题都只问到皮毛而已,当然无法得到真正的答案!其实要让每个人得到更正确的答案!那只有自己算最准确,所以我才决定要把这个易经卜卦大公开!让卜者诚心的面对自己内心深处的祕密,这样你就可以在易经的帮助之下,神准的为自己预测吉凶,以及指点迷津!知命转运,「选择对了,成功也近了」!希望透过本书能让你在每个需要选择的阶段都顺心如意!
DHVWl2 z(bu}7,8p9But:9`1|=2j

^k+i %`dj_lag[

【作者介绍】MxT@EXl=Z03$hR =pjQS}iz!}J]N5-6^X

E0Fuh)Se{iIJ2hUZ'

我是卜阳,但不是居士。F$oki\ [oi3#~!n^#Q
一般称呼隐居的人,或者佛教称在家礼佛的佛教徒为居士,我是专业的易经命理研究者,你不能说学易的人必先宗教,一如工程师不必是工程居士,或者教育者为教育居士等等,命理师当然也不必需是一位居士,我从易经出发,终于易经,与宗教并无关系。'{'gUvEWW:XS?cU
你可以称我为卜阳老师,或者叫我卜阳。
rIDCk 0Jnfk =.CH^*1^P'j_}_%`c3K!

\dfEStd}BxlAfr

【序文】#+`O 1c;bwRP"b5[D~
我是卜阳!不知不觉我的算命生涯已快二十年了!在算命的过程中我看尽了人生百态,其中盛衰荣辱、变化万千真让我不胜唏嘘!算命卜卦在于印证未来会面临的情况,当人生走到茫然的十字路口必须要做出困难的抉择时,算命卜卦它可以在混沌未明的局势中为你指出一个明朗的方向。
-yZFG}{q= 5n6~_K5d$/I;u(D&\?:

Ki# 32k|nmez;

易经卜卦乃是每个人的命运之数,我只是依据每支卦的现象做补充以及说明,只跟你讲状况或即将面临哪方面的事情,其他的仍需要卜卦者自己的体会与用心!面对如此众多卜卦者的神准案例,连我都惊奇不已!让我不得不说:不是我准,是易经太准了!i"[7v||?C F?3B;
其实有些人找大师算命似准非准,是因为大多数的人不会把心里面那个最深层的百分之二、三十讲出来,永远把最重要的祕密藏在那边,问题都只会到皮毛而已,所以无法得到真正的答案!正因为我看过太多这种案例了,让我想到有没有更简单,让每个人得到更正确的答案!所以我才决定要把这个易经卜卦大公开!让你在精神沉静时为自己卜卦,真诚的面对自己内心深处的祕密,这样你就可以在易经的帮助之下,神准的为自己预测吉凶,以及指点迷津!
2 X(`7QYG NoEw85-CdS'NUs9KOn

3QstSJn \,RsH6^

命相玄说总是让人感觉包藏着层层的神秘与震撼,不管是你用塔罗牌、姓名学、易经卜卦、紫微斗数、八字命盘……进行算命占卦,我们可以说其中并不存在准不准的问题,而只存在自己对算出来的结果能否受用!我要说算命并不能真正解决问题,毕竟解铃还须系铃人。今天我倾注二十年功力于此著作,是希望朋友对事情迷惑难解时,能有一个解惑的工具,你有这本工具书随时可以卜问,老师就在你身边。常言道:人生一定要过的好,但千金难买早知道。卜卦能让你的人生避免掉一些不必要的挫折跟时间的浪费,自己选择自己对的命运,这个就是好命了。)ugFcY%nf|_} 7 {@+VHm 0 st!2[iiM

l+E*=8FVQP$,b~!eI

【导读】aH *2g z7_1h/cAn
《易经》乃中华古籍的群经之首、中国智慧之结晶。从古至今,上至帝王将相,中至公侯巨贾、下至贩夫走卒,人们在经历时代兴替、凶险磨难、生离死别等境遇时,《易经》六十四挂384爻皆能拨开迷雾让人们智慧大开并找到最佳的应对策略,所以易经堪称中华智慧中的智慧、经典中的经典。
JUB?x)]b #wc! e&l]~}0|\ThPc%hN3q

io X`z$fXyfm~+]'}

《易经》的神祕之处,即在于由一阴一阳的排列组合当中,包罗时空万象,阐释人天义理,与当今计算机组合的概念相当接近。易即变化,宇宙中的能量、物质不断变化,所以事物即永不停止幻化。n[`2.+6JC1u:nI}nu,8a,qLt(zQo#6

o 2!EbkG tp^A p4

《说卦》中论八卦即:「万物出乎震,震,东方也。齐乎巽,巽,东南也;齐也者,言万物之洁齐也。离也者,明也,万物皆相见,南方之卦也;圣人南面而听天下,向明而治,盖取诸此也。坤也者,地也,万物皆致养焉,故曰致役乎坤。兑,正秋也,万物之所说也,故曰说言乎兑。战乎干,干,西北之卦也,言阴阳相薄也。坎者,水也,正北方之卦也,劳卦也,万物之所归也,故曰劳乎坎。艮东北之卦也,万物之所成终而所成始也,故曰成言乎艮。」D@x%-VqT-Q)KHKrA^b[?$ EwX3~@Ke]9

]}a$d/R5Bl LIO#E

易经以「卦」组成其内容,共有六十四卦。每一卦由六层组成,每一层称为「爻」。每一爻以一条长的横线代表阳,称为「阳爻」;或以两条断开的横线代表阴,称为「阴爻」。从最底层数起,总共有六爻,而六爻以不同的阴、阳配搭,形成六十四种不同的组合。 y|v br?jHDf=]maUegb%}-= E!V?

JsimA8EHY urs'Hd

六爻分为上半部和下半部,每一部分的三个「爻」以不同的阴、阳配搭,形成多种不同的组合,称为卦。六爻由下而上解最下为:「初、二、三、四、五及上」,由三爻所生的卦「由上而下」为之(上卦)或「外卦」、在下方为之「下卦」或「内卦」。每一卦所代表的是一种现像或过程。NC wA+(7Q'S~KwPa.B1()-w=83rAi QUZK8

o' r\5EN;xn\!=^t=Vk

坊间皆以「无极生太极、太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦、八卦生六十四卦」来解释的卦的构成。六十四卦是由(干)、(坤)、(震)、(离)、(巽)、(坎)、(艮)、(兑)这八卦重叠演变而来的。每一卦由卦名、卦画、卦辞、爻辞组成。爻的名称叫做爻题,爻题组成了爻辞,共64×6=384爻题。对应也有384条爻辞,其中乾坤两卦的「用九」、「用六」并不是说明爻的,所以不算爻辞。5H[7; |"O!x W qdwq}l F]S5I

_eIrO#$[#?U|MM+

《易经》的易学理论本身,以六十四卦为纲乃学习做人处世的道理、心性磨练及陶冶观念、培养抽象思维的能力。《易经》,六十四卦每卦六爻,共有384爻之变化分别有爻辞述之。爻辞的叙述,即为该爻变动所产生吉凶吝咎的情况,也就是易经「术」的运用。4z)L*5CC}&_zsG3*3?q7?8U4mS,Yz\!.

S tB VI{R)1k_Q

《易经》384爻的预测强调「凡事预则立,不预则废」的智慧,并非是去算某个人的命运或前途,易经是把当前的现象以及即将发生的现象显现出来。卜阳老师的易经占卜一望即知,即使是不会《易经》的初学者,也能在一分钟内迅速占卜出自己的吉凶祸福,并理解自己在人生问题上所碰到的问题。P)(B)q[/tx*0D/1=Z[f*' 0PI JTsXxbui_

l=UW9uR`:;D^ekEIzHr

本书以最简单的抓卦方式一分钟就学会,最浅显的白话文字,公开文王卦的密码,将职场投资事,简明扼要的解说,文句活泼流畅让每个人一看就懂,让卜卦者完全不必再做过多的猜测。b %)Cv =Ki .G$lpi,4#Ty9d?XhvBmh|T(M

Kkk$G us2b??tE=m ?4

 UJ\GBBc/xo RbV O =,J{@.W1Qfbu|9%

>

四川一览文化 版权所有 地址:成都市上南大街2号长富花园3栋26楼2603A号

TEL:028-86137740 13688475132 028-86137842 FAX:028-86138004 E-Mail:ylwh@yilanwh.com

工业和信息化部ICP备案号:蜀ICP备14022304号 网站建设人文在线